Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
Bizimlə Əlaqə Qəbul günləri
Dövlətçiliyimiz
Aktual keçidlər

Fərmanlar

"Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Dövlət qulluqçularının şəxsi işinin vahid qaydalar üzrə aparılması və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Müəyyən edilsin ki, bu Fərmanın 1-ci bəndi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən rəhbər işçilərə də şamil edilir.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etsin.
4. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun şamil edildiyi dövlət orqanlarının rəhbərləri bu Fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsinlər.
5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 fevral 2007-ci il
№ 522


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 5 fevral tarixli 522 nömrəli
Fərmanı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR


Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması

Q A Y D A L A R I

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1. Bu Qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, dövlət qulluğu və kadrlarla iş sahəsinə aid digər normativ hüquqi aktlara uyğun hazırlanmışdır və dövlət qulluqçusunun fərdi məlumatlarının toplanması, işlənilməsi, saxlanılması, istifadə edilməsi və onların əsasında dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin tərtibi qaydalarını müəyyən edir.
2. Dövlət qulluqçusunun fərdi məlumatları onun şəxsi və xidməti keyfiyyətlərinə aid olan, şəxsi və ailə həyatının sirrini təşkil etməyən məlumatlardan ibarət olmaqla, onun şəxsiyyətini identifikasiya etməyə imkan verən, şəxsi işindəki, yaxud həyatında baş vermiş və bu Qaydalara əsasən onun şəxsi işinə daxil edilməli olan hadisələr haqqında informasiyanı əhatə edir.
3. Dövlət qulluqçusunun fərdi məlumatlarının işlənilməsi, şəxsi işinin tərtib olunması və aparılması işi dövlət qulluğu sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsi, dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi, onun potensial imkanlarının səmərəli istifadəsi və vəzifə borclarını yerinə yetirməsi zamanı qazandığı nəticələrin uçotunun aparılması məqsədilə həyata keçirilir.
4. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu keçdiyi dövr ərzində yalnız bir şəxsi işi tərtib edilir və aparılır.
5. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinə ona aid fərdi məlumatlar və onun dövlət qulluğuna qəbul edilməsi, qulluq keçməsi və dövlət qulluğuna xitam verilməsi ilə əlaqədar olan məlumatlar daxil edilir.
6. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işi dövlət orqanının kadr qurumu tərəfindən aparılır. Kadr qurumu dövlət qulluqçusunun şəxsi işində olan məlumatların mühafizəsini, o cümlədən qeyri-qanuni istifadəyə yol verilməməsini təmin edir.
7. Dövlət qulluqçusunun fərdi məlumatları şəxsən özündən alınır. Dövlət qulluqçusuna aid fərdi məlumatları digər mənbədən almaq zərurəti yarandıqda, bu barədə dövlət qulluqçusuna qabaqcadan məlumat verilir, onun yazılı razılığı alınır və fərdi məlumatların ehtimal edilən mənbələri və alınma məqsədi ona bildirilir.
8. Dövlət qulluqçusunun siyasi, dini və digər baxışları, şəxsi həyatı, o cümlədən həmkarlar ittifaqlarına və ictimai birliklərə üzvlüyü barədə və qanunvericiliklə əldə edilməsinə yol verilməyən digər məlumatları toplamaq, işləmək və onları dövlət qulluqçusunun razılığı olmadan şəxsi işə tikmək qadağandır.
9. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işində saxlanılan fərdi məlumatların mühafizəsi ilə əlaqədar aşağıdakı hüquqları vardır:
9.1. öz fərdi məlumatları və bu məlumatların işlənməsi barədə informasiya almaq;
9.2. qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna edilməklə, öz fərdi məlumatları ilə tanış olmaq və onların surətini əldə etmək;
9.3. dürüst və tam olmayan fərdi məlumatların, habelə qanunvericiliyin pozulması yolu ilə işlənmiş məlumatların şəxsi işindən çıxarılmasını və ya onlara müvafiq düzəlişin edilməsini və qiymətləndirmə xarakterli fərdi məlumatlara dair mövqeyini əks etdirən qeydinin şəxsi işinə əlavə edilməsini tələb etmək;
9.4. əvvəllər dövlət qulluqçusu barəsində dürüst və tam olmayan fərdi məlumatları vermiş bütün şəxslərə onun şəxsi işində dəyişdirilmiş və ya düzəliş edilmiş məlumatlar barədə bildiriş göndərilməsini tələb etmək;
9.5. fərdi məlumatların işlənilməsi və mühafizəsi ilə bağlı qeyri-qanuni hərəkətdən və ya hərəkətsizlikdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada şikayət etmək.
10. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinə daxil edilmiş fərdi məlumatlar və şəxsi işdə olan digər məlumatlar (qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilə biləcək məlumatlar istisna olmaqla) istifadəsi məhdudlaşdırılan məlumatlar hesab edilir.

II. ŞƏXSİ İŞİN TƏRTİB EDİLMƏSİ VƏ APARILMASI QAYDALARI

11. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işi, bir qayda olaraq, üç hissədə tərtib edilir. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinə sənədlər aidiyyəti hissələrə ardıcıl tikilir, şəxsi işin səhifələri nömrələnir və hər bir hissədə saxlanılan sənədlərin qeydiyyatı bu Qaydalara 1 nömrəli Əlavəyə uyğun aparılır.
12. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin birinci hissəsinə aşağıdakı sənədlər tikilir:
12.1. kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi (2 nömrəli Əlavə);
12.2. dövlət orqanı zəruri hesab etdikdə kadr qurumu tərəfindən tərtib edilmiş bioqrafik arayış (3 nömrəli Əlavə);
12.3. dövlət qulluğuna qəbul haqqında ərizə, müsabiqə vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslər üçün müsabiqənin nəticəsinə dair sənədlər;
12.4. təhsili haqqında rəsmi sənədlərin surəti, əlavə təhsili , elmi dərəcə və elmi adların verilməsi haqqında rəsmi sənədlərin surəti (belə sənədlər mövcuddursa); 1
12.5. dövlət təltiflərinin (orden və medalların), fəxri adların, dövlət mükafatlarının, hərbi və xüsusi rütbələrin verilməsini təsdiq edən rəsmi sənədlərin surəti;
12.6. seçkili orqanların işində iştirakı haqqında məlumatlar;
12.7. dövlət qulluqçusu tərəfindən imzalanmış dövlət qulluqçusunun andı.
13. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin ikinci hissəsinə aşağıdakı sənədlər tikilir:
13.1. dövlət orqanı zəruri hesab etdikdə kadr qurumu tərəfindən tərtib edilmiş dövlət qulluqçusunun şəxsi vərəqəsi (4 nömrəli Əlavə);
13.2. dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edilməsi, dövlət qulluqçusunun başqa dövlət qulluğu vəzifəsinə keçirilməsi, müvəqqəti olaraq başqa dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında sənədlərin surəti;
13.3. əmək müqaviləsinin (kontraktın) əsli, habelə əmək müqaviləsinə (kontrakta) əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında sənədlərin əsli;
13.4. dövlət qulluğuna xitam verilməsi (dövlət qulluğu vəzifəsindən azad edilməsi) haqqında sənədlərin surəti;
13.5. dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri barədə sənədlər; 2
13.5-1. dövlət qulluqçusunun sertifikatları barədə məlumat;
13.6. 2016-cı il 9 avqust tarixinədək attestasiyadan keçmiş dövlət qulluqçusunun attestasiya vərəqəsi və xidməti xasiyyətnaməsi;
13.7. ixtisas dərəcələrinin verilməsi haqqında sənədlərin surəti;
13.8. ehtiyat kadrların siyahısına daxil edilməsi, habelə onun ehtiyat kadrların siyahısından çıxarılması haqqında sənədlərin surəti;
13.9. intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı sənədlərin surəti;
13.10. xidməti araşdırmanın başlanması, onun nəticəsi barədə sənədlər;
13.11. dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa icazə verilməsi (əgər tutduğu vəzifənin yerinə yetirilməsi belə məlumatlardan istifadə edilməsi ilə bağlıdırsa) barədə sənədlər.
14. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin üçüncü hissəsinə aşağıdakı sənədlər tikilir:
14.1. şəxsiyyət vəsiqəsinin və xidməti pasportun (malikdirsə) surəti;
14.2. əmək kitabçasının və hərbi xidmət keçməsini təsdiq edən sənədlərin surəti;
14.3. hərbi qeydiyyat haqqında sənədlərin surətləri (hərbi vəzifəlilər və çağırışçılar üçün);
14.4. icbari sosial sığortalanma haqqında şəhadətnamənin surəti;
14.5. sağlamlıq haqqında arayış;
14.6. maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamə;
14.7. dövlət qulluqçusunun şəxsi işi ilə tanış olduqdan sonra yazılı izahatları olduqda, həmin sənədlər;
14.8. dövlət orqanı rəhbərinin göstərişinə əsasən kadr uçotu sahəsinə aid vacib sənədlərin və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər sənədlərin surətləri.
15. Şəxsi işin istifadəsini tənzimləmə məqsədilə onun tərkibinə nəzarət vərəqəsi əlavə edilir (5 nömrəli Əlavə)

III. DÖVLƏT ORQANININ KADR QURUMUNUN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

16. Dövlət orqanının kadr qurumunun dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması üzrə əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
16.1. bu Qaydaların 12-ci-14-cü bəndlərində göstərilən sənədlərin bu Qaydaların tələblərinə cavab verməsini yoxlayıb şəxsi işə tikmək;
16.2. şəxsi işləri mühafizə etmək, onları icazəsiz tanış olmaqdan və surətlərinin çıxarılmasından qorumaq üçün müvafiq inzibati və texniki tədbirlər görmək;
16.3. dövlət qulluqçusunu onun müraciəti ilə şəxsi işindəki sənədlərlə tanış etmək;
16.4. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirmək.
17. Dövlət qulluqçularının fərdi məlumatları digər şəxslərə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, yalnız dövlət qulluqçusunun yazılı razılığı ilə verilə bilər.
18. Dövlət qulluqçularının fərdi məlumatlarının mühafizəsi rejiminin pozulmasına görə dövlət orqanının kadr qurumu cavabdehdir.
19. Şəxsi işlər dövlət orqanının kadr qurumunda girişi möhürlənmiş xüsusi otaqda, bu məqsədlə xüsusi otaq ayrılmadıqda isə qapısı möhürlənmiş metal şkaflarda saxlanılır.
20. Dövlət qulluqçusu digər dövlət orqanında vəzifəyə təyin edildiyi halda onun şəxsi işi yeni vəzifəyə təyin edildiyi dövlət orqanına təhvil verilir, bu Qaydaların 4 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq tərtib edilmiş dövlət qulluqçusunun şəxsi vərəqəsinin surəti dövlət orqanının kadr qurumunda saxlanılır.
21. Dövlət qulluğuna xitam verilmiş dövlət qulluqçularının şəxsi işləri xitam verilmə günündən etibarən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətdə dövlət orqanında saxlanılır.
22. Şəxsi işi dövlət orqanında saxlanılan şəxs yenidən dövlət qulluğuna qəbul edildikdə onun şəxsi işi vəzifəyə təyin olunduğu dövlət orqanına təhvil verilir.
23. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları"nda müəyyən edilmiş tələblər nəzərə alınmaqla tərtib edilir və aparılır. Əlavələr

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

  1. 26 dekabr 2007-ci il tarixli 691 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1241)
  2. 24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 419)
  3. 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın 12.4-cü bəndində “ixtisasartırma və s. proqramlarda iştirakı” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 26 dekabr 2007-ci il tarixli 691 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1241) ilə “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na yeni məzmunda 13.5-ci bənd əlavə edilmişdir və 13.5-13.10-cu bəndlər müvafiq olaraq 13.6-13.11-ci bəndlər hesab edilmişdir.

324 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 419) ilə “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın 13.10-cu bəndində “təhqiqatın” sözü “araşdırmanın” sözü ilə əvəz edilmişdir.

415 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli Əlavə”də “Təhsiliniz” qrafasında “(orta, orta ixtisas, ali, natamam ali və s.)” sözləri “(tam orta, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas, ali)” sözləri ilə, “Diplom” sözü “Təhsil haqqında sənəd” sözləri ilə, “Diplomun” sözü “Təhsil haqqında sənədin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

515 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli Əlavə”də “Əlavə təhsiliniz” qrafasında “Diplomun və ya digər sənədin” sözləri “Müvafiq təhsil sənədlərinin (diplom, sertifikat, arayış və s.)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli Əlavə”də “Elmi dərəcəniz və elmi adınız” qrafasında “dərəcə (elmi ad)” sözləri “dərəcə, elmi ad (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru, dosent, professor)” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “Diplomun” sözündən sonra “, attestatın” sözü əlavə edilmişdir.

7 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 3 nömrəli Əlavə”də “Elmi dərəcəsi” sözlərindən sonra “, elmi adı (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru, dosent, professor)” sözləri əlavə edilmişdir.

8 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə”də 6-cı bənddə “ümumi” sözü “ilk peşə-ixtisas, tam” sözləri ilə, hər iki halda “Diplom” sözü “Təhsil haqqında sənəd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

915 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə”də 7-ci bənddə “Elmi dərəcəsi” sözlərindən sonra “, elmi adı” sözləri əlavə edilsin, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru, dosent, professor” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1015 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə”də V bölmənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. əvvəlki redaksiyada deyilirdi: V. İXTİSASARTIRMA

15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə”də V bölmədə “İxtisasartırma sahəsi” sözləri “Təhsil proqramının adı (istiqaməti)” sözləri ilə, “Sənəd (vəsiqə, şəhadətnamə)” sözləri “Müvafiq təhsil sənədləri (diplom, sertifikat, arayış və s.)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Namizədlərin nəzərinə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya - 2016 © Bütün hüquqlar qorunur.